Yeni Evinize Götürdü?ünüz Kolileri Hemen Açmay?n

Yeni Evinize Götürdü?ünüz Kolileri Hemen Açmay?n

Evden eve nakliyat gerçekten stresli, zor ve tabi ki de zahmetli bir deneyim, tam da bu nedenle herhangi bir i?lemi biraz daha kolay hale getirebilmek için daha rahat bir ta??nma deneyimi ya?ayaca??n?z? bildi?imiz için devaml? olarak kolayla?t?rabiliriz diye her ta??nma i?leminden dersler ç?karmaya çabal?yoruz.

 

E?yalar?n?z? kolayca koliden ç?karmak için ve hangi kolileri ilk önce açman?z gerekti?ini bilmeniz için bu kolileri haz?rlarken ad?mlar? do?ru yapm?? olmal?s?n?z. Do?ru bir paketleme yapmad?ysan?z kolileri açarken çok fazla karma?a ya?anacak ve anlatt???m?z öneriler i?e yaramayacakt?r.

Üzerine Küçük Notlar Yaz?n

E?yalar? kolileyerek ba?lamal?s?n?z. Her kolinin hangi odaya ait oldu?unu üzerine yaz?n. Çünkü ba?ka türlü yeni evde arad???n?z e?yan?n hangi kolide oldu?unu tespit edemezsiniz böylece tüm kolileri açmak zorunda kal?rs?n?z.

Ta??nd???n?z evde kullanmay? dü?ünmedi?iniz e?yalardan kurtulun. (at, sat , hediye et …)

Ta??naca??n?z evde ilk ihtiyaç duyaca??n?z? dü?ündü?ünüz e?yalar?n üzerine“Önce Beni Aç” kolileri haz?rlay?n. Yeni evde ilk açaca??n?z koliler bunlar olacak.

Evinizi Temizleyin

Nakliye i?leminin sonucunda eviniz daha da kirlenecektir. Nakliyat firmas?n?n i?i bitti?i zaman ilk i? evinizi ba?tan a?a?? temizlemek olsun.

E?er hemen kutular? açarsak temizlik çok daha zorlu bir hale girecek ve istedi?iniz temizlik oran?na tam olarak ula?amayacaks?n?z.

Hem temizleme hem kolileri açma sizi yoraca?? için kolileri açma i?inin ertelenmesi i?inizi daha da kolayla?t?racakt?r.

PROFESYONEL YARDIM ALIN

Nakliyat firman?z isteklerinizin do?rultusunda e?yalar?n?z? odalara ta??s?n ve mobilyalar d???nda kolileri ve di?er paketli e?yalar? odan?n bir kö?esine düzenli bir ?ekilde dizin.

  Hangi e?yan?n  hangi odada güzel duraca??n? bulun ve yerle?im plan?n? ona göre ayarlay?n.

Tüm e?yalar? paketinden ç?kar?p dolaplara yerle?tirdi?imizde, plan de?i?ikli?i olursa plan? de?i?tirmeye kalkman?z çok daha zorlay?c? olacakt?r.