EVDEN EVE NAKLİYAT

EVDEN EVE NAKLİYAT

EVDEN EVE NAKLİYAT

Evden Eve Nakliyat
Ev han?mlar? hep çok e?yan?n daha çok i? oldu?unu söylerler. Hakl?lara da, ne kadar çok e?ya o kadar temizlik gerektiren i? demektir. Buna kar??n al?? veri? tutkusu a??r basar ve e?yalar bir bir artmaya ba?lar. Kimse, e?yalar?n vakitle nas?l artt???na inanamaz. Hal bu tür iken, hepsine bir yer bulmakta zor olur. Birde ufak ya da orta halli bir evde oturuyorsan?z i?iniz hayli zor. ?? yerleri içerinde ayn? hal geçerlidir. Mekan sorunu nedeniyle ?ahsi bir depolama k?sm? olu?turmakta zorlanabilirsiniz. Arada s?rada yaln?zca e?yalar de?il, hobi malzemeleri ve i? gereçleri de gere?inden çok yer kaplar. Bu kadar kalabal?k bir e?ya grubunun hepsi lüzumlu olamaz ama kullan?m d??? olmalar? da elden ç?kar?lmas?n? gerektirmez. Bu gibi hallerde bir e?ya deposu kiralamak son derece ak?lc? bir teknik olabilir. S?ra d??? tekniklerle kullan?m k?sm? açmak yerine, bir depolama çözümü bulmak daha iyi bir dü?ünce olacakt?r.

Kurumsal Evden Eve Nakliyat
Evde, i? yerinde, özel ya da ticari bütün kurumlarda bulunan, çok kullan?lmayan ama kullan?labilecek halde olan e?yalar bir depoda saklanabilir. Size ya da firman?za ait bir deponuz yoksa bir e?ya deposu kiralamay? dü?ünebilirsiniz. Bu çözüm size enteresan gelebilir ya da e?yalar durdu?u yerde para kaybettirir diye dü?ünebiliriz ama hiçbir ?ey dü?ündü?ünüz gibi olmayabilir. Bunun amac?yla e?ya depolama firmas? ile kesinlikle tan??mal? ve verilen hizmetler ile ilgili bilgi almal?s?n?z. E?ya depolama firmas? ku?kusuz bir ücret talep edecektir ama, verilen fiyat kat’iyen bir ev ya da dükkan kiras? ile k?yas edilemez. Firma ücreti, e?yalar?n say?s?na ve ölçülerine göre belirler ve sözle?me yapar. Bu sözle?me iyi niyetli bir sözle?medir. Ki?ileri ba?lamaz ve vakit s?n?rlamas? koymaz. Bu yüzden ön görü etti?iniz vakitten evvelce ya da sonra e?yalar?n?z alma hakk?n?z bulunmaktad?r.

Profesyonel Nakliyat
E?ya deposunda e?yalar, firma garantisi alt?ndad?r ve güvenle korunur. Bunun amac?yla ço?u kamera sistemi ve alarm sistemi kullan?l?r. Normalde i? yerlerinde yang?n riskine kar?? yang?n söndürme tüpü bulundurmak mecburidir. E?ya depolama firmas? bu mecburiyetten ço?unu yaparak ilerlemi? yang?n söndürme ve hemen araya girmek sistemlerini kullan?r. Depolar lüzumlu bütün donan?mlara sahiptir. Her ?eyi dü?ünür ve e?ya güvenli?ini ön planda tutar.
Firman?n çal??anlar? evinize ya da i? yerinize gelerek, e?yalar? al?r. E?yalar depolanmadan evvelce ideal ?ekilde ambalajlan?r. Toza, kire özetle olumsuz d?? etkenlere kar?? korunur. Arada s?rada e?ya çe?itleri de?i?ik ambalajlar gerektirebilir. E?itimli firma çal??anlar? e?yalar? en iyi ?ekilde ambalajlanacakt?r. Bu a?amadan sonra e?yalar depoya kald?r?lmaya haz?rd?r. Önce deponun içerinde ki hava ve nem miktar? tespit edilir ve ideal ?artlar sa?land???nda ise e?ya depolan?r. Art?k e?yalar?n zarar görmesi imkans?z. ?çiniz rahat ve mekanlar?n?z ferah olsun. Gün gelir de e?yalar?n?z yine laz?m olursa, e?yalar?n depodan b?rakt???n?z gibi ç?kt???n? görebilirsiniz.

Teklif Al

Formu doldurun ardından sizi arayalım.