Hakkimizda

Diğer Sayfalar

Takip Edin

Hakkimizda

Biz Kimiz? 

Erdemiro?lu Evden Eve Ta??mac?l?k ; genç ve dinamik yap?s?, profesyonel elemanlar? ve kurumsal ta??malara getirdi?i yepyeni boyut ile evden eve nakliyat sektöründe, ?üphesiz lider kurulu? olmu?tur. Kuruldu?u günden bu yana, sizlere en iyi hizmeti vermek için çal??an Erdemiro?lu Evden Eve Ta??mac?l?k ; kaliteye odaklanan hizmet anlay??? ve ko?ulsuz mü?teri memnuniyeti için vargücüyle çal??maktad?r.

Kaliteli evden eve nakliye hizmeti, prensip olarak hiçbir ev e?yas? ambalajlama, paketleme malzemelerine sar?lmadan evden ç?kar?lmaz. Kaliteli evden eve ta??mac?l?k, her zaman için geli?en teknolojiyi takip ederek mü?terilerimiz için en son ç?kan paketleme ve ambalajlama ürünlerini kullan?r. Sigortal? evden eve nakliyat, olabilecek kazalar için e?yalar?n?z? türkiyenin önde gelen sigorta ?irketleri taraf?ndan e?yalar?n?z?n de?erinde sigorta yapt?r?r.

"Her ta??ma kendi ta??mam?zd?r" dü?üncesi ile yoluna devam edecek olan Erdemiro?lu Evden Eve Ta??mac?l?k ; güçlü referanslar?, geni? mü?teri portföyü ve tamamlam?? oldu?u tüm ta??malar?n verdi?i güven ve güç ile yoluna devam etmektedir.

Profesyonelli?imiz ve titiz çal??mam?z ile bürodan büroya, ofisden ofise, evden eve nakliye i?lerinizi siz say?n mü?terilerimize sorun ve problem olmaktan ç?kar?yoruz. Geçmi? y?llar?n firmam?za verdi?i; birikim, tecrübe, ta??mac?l?k konusunda uzmanla?m?? personelimiz, geni? servis a??m?z ve evden eve nakliyat i?ine göre özel olarak tasarlanm?? ve üretilmi? araç kasalar? ve içleri ile sizlere zaman?nda ve kusursuz bir hizmet sunmak için çal???yoruz.