Ev Nakliyesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ev Nakliyesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

PAKETLEME MALZEMES? KAL?TES?

Firman?n paketleme sistemi, paketleme yaparken kulland??? malzemeleri, inceleyiniz…

Öncelikle Ambalaj maddesinde Baloncuklu Naylon Kullan?lmas?n? istedi?inizi belirtiniz. Firma Battaniye Kullanmak isteyebilir, battaniyesinin temiz ve yeni olmas?na dikkat ediniz. Battaniye toz ve kiri muhafaza etti?i için önceki nakliyelerin kirini bar?nd?r?r.
Yumu?ak ah?ap mobilyalarda ve deri dö?emeli e?yalar?n?zda ambalaj ?pi yerine tek kullan?ml?k Koli band? çok daha iyi sonu verecektir. ?p kullan?m?nda ise sonuç hüsrand?r. ?p e?yalar?n?za izi kalm?? hasarlar verir. Kitap k?yafet, çama??r, CD, kasetler ve buna benzer e?yalar?n?zda Varil türü kaplar? kabul etmeyiniz. Bunu öncelikle ve özellikle telefonda veya evinize gelen firma eksperine mutlaka belirtiniz. Mukavva koli ile bu tür e?yalar?n?z?n ta??nmas?n? isteyiniz. Elbiseler için özel ask?l? kutular ya da muhafaza kabinleri isteyiniz. Ço?u firmada bu vard?r.

F?RMANIN TECRÜBEL? OLMASI ?Y?D?R

Tecrübe Firman?n özünde birçok sorunlar?n üstesinden gelebilme, çözebilme i? bitirici olma aç?s?ndan önemlidir. Bu e?yalar?n?z?n sorunsuz ta??nmas? demektir.

Çok eskilerde kurulmu? Türkiye ?artlar?nda ayakta kalabilmi? bir firma her zaman için olu?abilecek mal zarar?n?z?n ödenme garantisi olabilir.
Ön Telefon görü?mesinde; firma sekreterle anlat?m otomatik santral gibi göz boyay?c? reklamasyon malzemeleri kullanabilir. Ancak temelde kendinden emin bir nakliyeci abart?lmam?? hizmet anlat?m? samimi bir yakla??m her zaman daha iyidir.

Mutlaka E?yay? görmesi için Ekspertiz eleman? isteyiniz.
Zamanlamay? iyi ayarlamal?s?n?z. Nakliye firmalar? hafta içi günlerde daha az ta??ma yapt?klar? için hafta içi ev nakliyesi her zaman daha kaliteli ve sorunsuz olacakt?r, bunu bilin.
Bütün firmalar hafta içi bo? günlerini doldurabilmek ayr?ca fiyatlarda daha makul davranacaklard?r.
Ta??naca??n?z ve ç?kt???n?z ev apartman v.b. yerde kom?ular?n?z tatil günü gürültü istemeyecektir.

Tatil günleri ta??mada asansör kullan?m? da imkâns?z hale gelece?inden tatil günleri ta??nma her zaman daha pahal? olacakt?r.

Güvenirli?inden emin olmad???n?z bir firmayla ta??n?yorsan?z Sak?n paray? sözle?mede pe?in ödemeyin. Avans mutlaka vermelisiniz (ke?ke oda olmasa) Ancak Paray? pe?in öderseniz kamyonun geç gelmesi veya hiç gelmemesi tehlikesi her zaman vard?r. (Buras? Türkiye ayr?ca aram?zda kals?n e?yalar?n?z ba?ka bir kamyona aktar?l?p gelme olas?l??? %70 denecek kadar yüksektir.) Nakliye sonunda sözle?mede belirtilen paran?n geri kalan k?sm?n? ödeyiniz.

Ta??nma sigortan?z? mal?n muhtemel bedeli üzerinden mutlaka yapt?r?n?z. Bunun için gelen kamyonla birlikte poliçenizi haz?rlat?n.

Sözle?me s?ras?nda görevli eleman?n ayn? zamanda ta??ma ekibini yönetmesini isteyiniz. Böylelikle ” bizim bundan haberimiz yoktu” veya ” o ki?i burada yok biz bunu yapamay?z” gibi bir kaç??la yüz yüze kalmazs?n?z.
Ya?ayabilece?inizi tahmin etti?iniz her sorunu ayr? ayr? maddeler halinde çözümleriyle birlikte sözle?meye geçirin.

Çok E?ya, Yüksek katlar, gibi çok eleman ve büyük kamyon isteyen ta??nmalarda bu hususu çok iyi hesaplay?p gelen ekipte personel say?s?n? ve kamyon büyüklüklerinin sözle?meye uygunlu?unu aray?n?z.

Çok e?ya varsa muhakkak sözle?meye büyük yan?nda küçük kamyonda ekleyip maliyeti tutar?nda sözle?me yap?n?z. Kamyona s??mayacak e?yan?n sonradan büyük sorun yarataca??n? sak?n unutmay?n?z.
Evden eve Nakliyat Kamyonunun temiz ambalaj malzemelerinin sizin için yeni olaca??n?n garantisini isteyiniz. Kamyon nakliyat için geldi?inde kamyon içine girerek koku ve rutubeti kontrol ediniz.

TA?INMA SIRASINDA

Ekip Ba?? ile sözle?me maddelerini gözden geçiriniz. Gelen kamyon ya da kamyonlar?n büyüklüklerinin sözle?meye uyup uymad???na bak?n?z.
Eviniz 3+1 den daha büyük veya çok e?yan?z oldu?unu dü?ünüyorsan?z bir gün önceden paketleme elemanlar? isteyiniz.
Çok ve k?r?labilecek e?ya bollu?u nakliyeyi kamyonu di?er ta??ma elemanlar?n? çok oyalayacak bekletecektir. Bu durumda bir gün önceden paketleme yapma i?inin bitmesinde fayda vard?r.
Paketleme Elemanlar?n?n elleri temiz olmal?. T?rnaklar? uzun olmamal?.
G?da maddelerini ta??mak iyi de?ildir. G?da maddelerinin ta??nma öncesinde bitmesini sa?lamakta fayda vard?r. Bitmemi?se g?dalar?n?z? da kendiniz koli haline getirin.
Buzdolab?n? ta??nma öncesinde erken kapat?p defrost yapmas?n? sa?lay?p ta??nma sonras?nda 1 saat çal??t?rmay?n?z.

Elemanlar?n formal? olmas? iyidir. Elbiselerinin temizli?i sizin e?yan?z?n da temizli?i demektir. Bu hususu ta??nma öncesi sözle?mede belirtiniz